Medlemskap

Som medlem i BA-Nettverket er du aktivt med på å være pådriver for å få til bedre samspill og bedre dataflyt i bygg og anleggsbransjen. Vi har fokus på 3D-modeller og BIM, men også på at alle aktører bør få det data/modell- og tegningsgrunnlaget som er klokest mulig. Vi er opptatt av egnede datamodeller og datakataloger (objektdefinisjoner) med fornuftig innhold.

Vi ønsker noen få gode åpne formater (IFC, GML, SOSI mfl., med god kommunikasjon imellom), men vi er også opptatt av verktøy som kan sette sammen data fra ulike proprietære orginal-formater. Videre er vi opptatt av stikningsdata i EUREF89UTM OG EUREF89 NTM, kompetanse, entusiasme, bestillinger, kontrakter, standarder, jus, DAK og BIM-manualer, håndboker etc. Vi er modne for å forsøke etablere prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge, NFR osv.

Vi er en arena utenom prosjektene, hvor det er lett å diskutere generelle prolemstillinger, og vi finner frem til løsninger. Vi «henger bjella på riktig katt», og følger opp – samtidig som vi tilstreber god tone, samspill og entusiasme – ikke «kamp».

Prinsipp: Medlemsavgiften skal dekke administrasjon og drift av BA-Nettverket. Medlemsavgiftens størrelse er avhengig av omsetning. Alle medlemmer er velkomne til å foreslå innhold og fokus på nettverkstreff og andre aktiviteter. Medlemmer blir forsøkt prioritert mhp. å «få holde foredrag» både på nettverkstref og andre arenaer hvor leder av BA-Nettverket har påvirkningsmuoloighet.

I tillegg til medlemsavgift betales en deltakeravgift pr. aktivitet for å dekke aktivitetens reelle kostnader.

Som medlem kan du forvente at BA-Nettverket arrangerer aktiviteter i henhold til medlemmene ønsker og innspill, men med relevans til samspill og dataflyt i bygg- og anleggsbransjen. Leder i BA-Nettverket tilstreber rettferdighet og redelighet, og tilstreber å være til nytte for hver enkelt medlemsbedrit. Samtidig gjelder «førstemann til mølla», og «Den som bryr seg blir hørt»-prinsippene.

BA-Nettverket er ubyråkratisk, og det er kort vei fra ide til handling.