Nettverkstreff Hamar 30. mars

Dato: 30. mars 2016
Sted: Vangsvegen 73, Eidsiva-bygget, Auditoriet i 1. etg.

Tid: Ca. 09.00 – 16.00
Tema: BIM Samferdsel og infrastruktur
Viktighet av modell i ALLE faser, Mist 2 milepæler nådd for GML for NVDB og GML for VA, EL, Fjernvarme, Tele.
Pris: 1350,- kr + mva. for medlemmer, kommuner og samarbeidsparter (SVV, JBV, VAV Oslo kommune)
2100,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
700,- kr tillegg for påmelding etter 10. mars.

Link til Påmelding
Se deltakerliste

Program:

09.00 – 09.30 Kaffe og rundstykke/frukt

09.30 – 10.00 Status og fremdrift i revisjonsarbeide – Håndbok i digital planlegging i Jernbaneverket.
Se PPT – BA-nettverket 290316 Status revisjon håndbok Digital planlegging i Jernbaneverket
Sten Inge Tunli/Kristin Lysebo, Jernbaneverket

10.00 – 10.45 Nytt NVDB-API med GML. LIVE demo med prosjekteksempel fra Ringebu kommune: Innmåling av ca 1200 stikkrenner med NVDB-modell i Trimble GNSS-utstyr. Leveranse på GML-format, og videre innlesing i NVDB via nytt API.
Se PPT
Knut Jetlund, Statens vegvesen Region Øst

10.45 – 11.00 Spørsmål og svar

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.45 Nye moderne krav til dataleveranser for VA, EL, Fjernvarme, Tele mm.
Ny innmålingsinstruks fra Forsvarsbygg basert på SOSI Leding 4.5.
Praktisk demonstrasjon av SOSI Ledning 4.5 eksport og import, eksport av GML fra Glitrevannverkets database og import i Forsvarsbyggs database/datamodell. Prodspek/xsd-skjema fra Forsvarsbygg benyttes ved både eksport og import.

Sitat Frode Faraas: «Forsvarsbygg finner løsningen veldig spennende. Selv med litt smårusk, er vi trygge på at dette vil fungere og er veien å gå for å sikre oss bedre kvalitet på leveranser og gi oss mer effektiv dataflyt i framtiden. Vi kommer til å oppgradere våre kravdokumenter slik at alle leveranser for ledninger i grunnen i framtiden skal leveres etter vår produktspesifikasjon og på gml som utvekslingsformat.»

Sitat Asle Kvam, Powel:«Powel utvikler FME dataflyt-rutiner for mer komplett SOSI Ledning GML dataflyt fra/til Gemini VA og andre Gemini produkter. Disse FME rutinene vil inngå i et Powel Dataflyt-produkt, som Powel vil demonstrere på nettverkstreff 28. april.»

Live visning av eksort av VA-data på GML i henhold til Forsvarsbyggs xsd-skjema og ditto import i Forsvarsbyggs ledningsdatabase.
(Usikker på om demo-film kan publiseres. Ta kontakt med ihosktad@ba-nettverket.no for evt. demo.)

Se omtale fra Forsvarsbygg. Et skritt videre…

Se opptak av skjerm (I)- Bruk av Forsvarsbyggs produktspesifikasjon i felt:

Se opptak av skjerm (II)- Bruk av Forsvarsbyggs produktspesifikasjon for supplering av KOF-fil:

Frode Faraas, Forsvarsbygg og Asle Kvam, Powel (tidligere Geodata).

11.45 – 12.00 Spørsmål og svar

12.00 – 12.45 – Lunsj 

12.45 – 13.15 NVDB-data og GML-data i felt.
Leica og GML – Innmålte egenskapsdata fra Leica stikningsutstyr via GML-formatet.
Praktisk eksempel, LIVE visning. Etterspør svært gjerne GML-løsning…
Kundene må bestille…

Se Linker
http://prezi.com/18qems0xh-d0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/i-oi9dtvtdxn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Runar Yri, Leica Geosystems

13.15 – 13.30 Spøsmål og svar

13.30 – 14.00 Effektiv oppmåling med punktskyer fra Laserscanning og Fotogrammetri
Kundene har de siste årene fått muligheten til å utnytte punktskyene på en helt ny måte. Vi skal se på hvordan slike data kan benyttes på best mulig måte og hvilke utfordringer det kan gi.
Se PPT – 160330 Presentasjon på BA-nettverk
Jan Erik Domaas, Terratec

14.00 – 14.30 Pause med kake og hyggelig musikalsk/kulturelt innslag ved Tor Karseth

Hurra for Team Forsvarsbygg Gjennombrudd for GML Hvem skal nevnes på neste kake 28. april?

 

14.45 – 15.15 Viktige grunnprinsipper for modell-leveranse og arbeidsprosess rundt tverrfaglig modell for å få ut nytteverdien av BIM i et infrastrukturprosjekt.
Se PPT BA-nettverkstreff_modell leveranse prinsipper
Heidi Berg, Vianova Systems

15.15 – 15.45 Prosjekt Frya-Sjoa. Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet.
Se PPT Bruk av 3D_BIM og dataflyt i prosjektet
Styrk Lirhus, Statens vegvesen Region Øst

15.45 – 16.00 Spørsmål og svar

16.00  Slutt

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump