Nettverkstreff Oslo 28.04.2016 – Hovedtema: VA og GML

Dato: 28. april 2016
Tid: Ca. 13.30 – 18.30 (eller tidligere/kortere)

Sted: Oslo, Christiania Quartalet Møtesenter, Auditoriet.
CQ ligger i Kvadraturen med hovedinngang fra Grev Wedels Plass 5

Hovedtema: VA og GML
Pris: 1350,- kr + mva. for medlemmer, kommuner og samarbeidsparter
(Kartverket, SVV, Avinor, JBV, VAV Oslo kommune)
2100,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
700,- kr tillegg for påmelding etter 22. april.

Link til Påmelding
Se deltakerliste

Program:

13.00 – 13.30 Kaffe og Hurra-KAKE!

13.30 – 14.00 Velkommen med musikalsk/kulturelt innslag v/Tor Karseth

14.00 – 14.45 LIVE visning av Powels løsning for SOSI Ledning 4.5 GML dataflyt til/fra Gemini produkter.
SE PPT: Gemini_dataflyt_demo 28042016
SE PPT: VA Dataflyt presentasjon BA nettverk 28042016
Asle Kvam og Trond Vindenes, Powel

14.45 – 14.55 SOSI Ledning GML-dataflyt
(Utgikk fra programmet. Ta direkte kontakt.)
Inge Tørnes, Vianova Systems

14.55 – 15.15 Pause

15.15 – 15.45 Presentasjon av notat og anbefaling til Norsk Vann ang. SOSI Ledning 4.5 GML og «utvekslingsmodell» for VA-data i VA-utbyggingsprosjekter.
SE PPT: Dataflyt Vann-Avløp-ReneDupont
SE LINK til selve notatet Prosjektrapport_Dataflyt_VannAvløp 01032016 – Laget for Norsk Vann. Kontakt gjerne Norsk Vann for mer info. NB! Notatet er bestilt av Norsk Vann, men Norsk Vann kan ha andre oppfatninger og tanker enn det som er skrevet i Notatet.
René Astad Dupont, Godt Vann Drammensregionen/Glitrevanverket/Norsk Vann

15.45 – 16.00 Spørsmål og svar

16.00 – 16.30 LIVE visning av Focus CAT VA´s løsning for SOSI Ledning 4.5 GML. Import og eksport.
SE PPT: Sosi_ledning_focus
Ieva Halvorsen, Focus Software

16.30 – 17.15 Mat og prat!

17.15 – 17.30 Spørsmål og svar

17.30- 17.50 GML – Ikke bare for VA Ledningsdata, men også for FKB!
Kort presentasjon av høringsdokument og xsd-skjema for GML.
Status og GML-mulighet for FKB fra høsten 2016.
SE PPT: 20160426_GML_i_FKB
Geir Myhr Øien, Kartverket

17.50 – 18.00 Spørsmål/Svar

18.00 – 18.30 Speakers corner!
Tilleggsinformasjon/Korte uformelle setninger om framdrift/status etc.

  • Arealplan og GML. Kommunal og Moderniseringsdepartementet v/Hilde Johansen Bakken
  • Forsvarsbygg og bestilling på GML mm. Knud F. Mohn, Forsvarsbygg
  • Objektlista for V770 inn i SOSI Modellregister? Inger Hokstad, BA-Nettverket

 

Kort sammendrag av disse punktene: PPT finnes ikke.

  • SOSI Arealplan jobber mot GML, men har en del utfordringer. KMD mener andre enn departementet bør være pådriver for GML, men vil vurdere om de kan benytte en forskrift til PBL som det jobbes med nå, knyttet til Plan.
  • Forsvarsbygg har testet løypa med innmåling på for noen ledningsdata på Trimble måleutstyr , eks. fjernvarme på GML, og import i egen database. Dette ser lovende ut, og Forsvarsbygg har bestilt oppgradering av 2 målebøker for videre testing og faktisk bruk. FME-mapping mellom SOSI Leding 4.5 GML og Forsvarsbyggs egen ArcFM-database.
  • Det tenkes tanker om å UML-modellere, dvs. bruke SOSI arbeidsmetode, for «konseptuel datamodell» for objekttyper og egenskaper i Hb V770. Dette er relativt ferske tanker, og en mulighet for å samle objekttyper og egenskaper for kart og BIM, GIS og BIM i et slags fellessskap. Ingen tanker her er «ferdig tenkt».

 

18.30 Slutt

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump