Nettverkstreff Oslo, 30. november 2017.

Dato: 30. november 2017
Tid: Ca. 08.30 – 16.00

KONSTRUKSJONER Samferdsel og infrastruktur
BIM/3D-modeller/Dataflyt mm.

Sted: Bjørvika konferansesenter, Oslo

Foto: Høyden AS, Arbeid i tau, Farris bru.

Det er stort fokus på digitalisering, også for bru og tunnel-konstruksjoner.
Tanker og erfaringer fra byggherre, rådgiver og entreprenør – Hvor står vi, Hvor går vi?
Softwareløsninger, samspill mellom ulike faser og aktører og litt om åpne formater.

Pris: 1750,- kr + mva. for medlemmer, kommuner og samarbeidspartnere.
(Samarbeidspartnere: Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og Kartverket.)
2300,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
700,- kr tillegg for påmelding etter 24. november.

Link til påmeldingsskjema
Link til deltakerliste

08.30 – 09.00 Kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket

09.10 – 09.45 Erfaringer fra prosjekt E6 Arnkvern Moelv – Overgang til tegningsløst prosjekt
Hologrammer til hjelp i tegningsløse prosjekt
Fremtidens prosjekteringsmetoder – Machine learning & Big data
Se PPT –
Se PPT –  Tekla Structures – Bro og IFC Bridge
Øystein Ulvestad, Sweco, Kjetil Rørvik, Sweco og Øyvind Svaland, EDR

09.45 – 10.00 Diskusjon, Spørsmål og svar

10.00 – 10.30 Økt fokus på modeller og mindre på tegninger?
BIM-strategi i Nye veier
Se PPT – 20171130 BIM i NV strategi
Nina Linn Rasmussen, Fagansvarlig konstruksjoner, Nye Veier

10.30 – 11.00 Økt fokus på modeller og mindre på tegninger?
Bruseksjonens erfaring med modellbaserte prosjekter + spørsmål og svar.
Se PPT – Modellbaserte prosjekter
Sigmund Reinsborg Log, Bruseksjonen i Vegdirektoratet

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.45 Økt fokus på modeller og mindre på tegninger,
Modellering med TEKLA Structure (Muligens justert ordlyd)
Status dataflyt og åpne formater?
Se PPT – Tekla Structures – Bro og IFC Bridge
Øyvind Svaland, EDR Medeso

11.45 – 12.15 Farris bru – Erfaringer og tanker videre.
Erfaringer og tanker mhp. bestilling og bruk av modell og tanker for «neste steg».
Se PPT – BA – Farrisbrua
Thomas Aas, Statens vegvesen, Region Sør.

Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll – Farris Bru (Muligens ikke kreditert korrekt?)

12.15 – 13.15 Lunsj (Mat og prat)

13.15 – 13.45 Arbeid i tau på samferdselsprosjekter – Case fra Farris Bru
På Farris Bru ble komplekse løfteoperasjoner og tilkomst på vaiere og brotårn best ivaretatt med arbeid i tau.

Se PPT-Høyden BA-nettverkstreff
Ola Østtveit Agledahl, Høyden AS og NN

13.45 – 14.15 Dataflyt for konstruksjoner på Nye Veier og Hæhres prosjekt Kolomoen – Arnkvern
Rik egenskapsinformasjon blir skapt i Tekla Structures og overført på IFC-format til Novapoint
Se PPT Datflyt Konstruksjoner – Trimble

Andreas Haugbotn, Vianova Plan & Trafikk og Jan Erik Hoel, Trimble


Illustrasjon: Bru med egenskaper vist i Novapoint.

 

 

 

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 15.00 Prosjekteksempel tunnel og elementer/objekter i tunnel.
Tunnelprosjektering med Dynamo og Revit.
https://autodeskuniversity.smarteventscloud.com/connect/speakerDetail.ww?PERSON_ID=AFB76DA47BD9533AE95B6A2ECAF88D6A
Torbjørn Andersen, Norconsult, Tunneller og fjellanlegg

15.00 – 15.30 SX-10 skanning av St.Mariegate bru i Sarpsborg.
Oppdraget blir i disse dager gjennomført for Sweco AS, avdeling Østfold.
Mads Hanssen, Geomatikk Surve

Illustrasjon/Scan: Geomatikk Survey

 

Foto/Illustrasjon/Scan: Geomatikk Survey

15.30 – 16.00 Mulig dataflyt mellom Novapoint Tunnel og Bever Team.
Prosjekteksempel: Kjørholt – Bamble tunnelene.
Dataflyt fra prosjektering til boring og geologiregistrering  under produksjon med lagring i Nye Veiers Quadri-løsning.
Se PPT – Datflyt Tunneler – Trimble
Se PPT – Dataflyt Tunneler – Bever Control
Silje Hatlø Hagen, Bever Control og Jan Erik Hoel, Trimble

Geologiregistreringer vist i Bever Controls registreringsapp og i Novapoint.

 

 

16.00 Slutt

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump