Nyhetsbrev 01. desember 2020

Elveg 2.0 GML

Elveg 2.0 virker kanskje litt perifert for det vi hittil har hatt fokus på i BA-Nettverket, men for BA-Nettverket vil det være aktuelt både å laste ned data fra Geonorge og levere data til NVDB eller FKB.

Elveg 2.0 kan lastes ned som GML og SOSI prikk-format, og i henhold til SOSI-strategien skal SOSI prikkformatet fases UT til fordel for GML-formatet. Elveg 2.0 er ett av mange datasett på Geonorge som nå er mulig å laste ned på GML-format.

Link til Program og Påmelding

Noen setninger hentet fra «Standardisert SOSI produktspesifikasjon for Elveg 2.0»:

Elveg 2.0 er et vegnettsdatasett som omfatter alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter, eller del av et nettverk, samt gang- og sykkelveger og sykkelveger representert som veglenkegeometri. Fortau, gangveger og gangfelt som tidligere fantes i FKB-TraktorvegSti, vil også e være en del av Elveg 2.0. 

Elveg 2.0 er en eksport fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og ajourholdes av Statens vegvesen og Kartverket. Europa-, riks- og fylkesvegnettet ajourføres kontinuerlig i NVDB med basis i Statens vegvesens plan- og ferdigvegsdata.

Del på…