Om BA-Nettverket

BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter.

BA-Nettverket har flyttet til Fornebu! (August 2018)
Vi holder til hos Technopolis (IT Fornebu), og tar gjerne i mot besøk…
Vi kan nå også tilby hjelp til å lage film…

BA-Nettverket har hovedfokus på samferdsel og infrastrukturprosjekter, dvs. «utomhus», men er også opptatt av godt samspill mellom bygg og anlegg.

BA-Nettverket arrangerer Nettverkstreff for å spre kunnskap og entusiasme, som også bedrer samarbeidsklimaet i bransjen. Vi har fokus på 3D-modeller/BIM, korrekt geografisk posisjon, samt at bestillinger, krav og muligheter i software henger sammen, og utvikles i takt.

BA-Nettverket ledes av Inger Hokstad AS. Medlemsavgift og aktiviteter faktureres av Inger Hokstad AS, Vi sørger for at utviklingen holder stø kurs forover til felles beste.

Ved å delta i BA-Nettverket får du :

 • presentere dine prosjekter eller dine løsninger
 • presentere og diskutere dine utfordringer
 • delta i et faglig og sosialt fellesskap
 • kunnskap om andre fag
 • bli kjent med andre aktører
 • innsikt i andre aktørers behov og arbeidsmetoder
 • dialog med myndigheter og bestillere
 • delta i dialoger om kommende bestillinger og krav
 • være aktiv del av en positiv utvikling
 • være med på å gjøre bransjen mer attraktiv
 • være med på å øke stoltheten i bransjen
 • en morsommere hverdag
 • holde deg oppdatert

 

Du er også med på å påvirke softwareutviklere til å fokusere på effektiv og forbedret dataflyt mellom ulik programvare, inkl. bruk av åpne standarder (eks. SOSI/GML).
I det hele tatt er du med på å «lene deg fremover», skaffe deg kunnskap og forme fremtiden. Du er også velkommen til bare å lytte og lære.  Fremtiden bli det vi i fellesskap gjør den til. Vi tråkker opp veien videre, og jo flere vi er jo «bedre og breiere» blir den. Vi trenger «alle» med for å jobbe smart i fremtiden, både liten og stor. Å jobbe smart i fremtiden er basert på god informasjonsflyt. Kunnskap og godt samt bruk av utviklede åpne standarder (SOSI/GML) vil være konkurransefortrinn både for firma/etat og personlig.

BA-Nettverket er en god arena for alt dette!

BA-Nettverket ble etablert i november 2003, og driftes av inger hokstad as.

 

«Alle» de største aktørene i bransjen er med, og vi diskuterer hvordan bransjen bør utnytte moderne teknologi, tilpasse styrende dokumenter, utvikle standarder, software osv. Vi arrangerer Nettverkstreff og deltar i FoU-prosjekter. Vi viser ofte frem konkrete eksempler for inspirasjon eller lytter til problemer og utfordringer for en aktør, som kanskje en annen kan løse… Vi finner løsninger i fellesskap, og «henger bjella på riktig katt».

Motto: Kunnskap skaper muligheter – Kjennskap skaper tillit!

Dette oppnår vi ved relativt hyppige nettverkstreff, møter og engasjement i andre fora. Fokus og innhold varierer. Vi bygger over tid opp kunnskap og kjennskap og bygger ned barrierer.

BA-Nettverket ønsker å være en «ufarlig» og hyggelig arena for økt kunnskap om 3D og BIM/GIS, – og bidrar til økt tillit og respekt mellom de ulike aktørene i bygg og anleggsbransjen. Vårt fokus er mulighetene for flyt av stedfestede data mellom arkitekt, rådgiver, entreprenør og byggherre (objektinformasjon med stedfesting, dvs. geografisk xyz).

Vår klokketro er at økt kunnskap på tvers av roller gjør at aktørene ser nye muligheter, og at kjennskap på tvers av roller skaper økt tillit. Vi ser at BA-Nettverket medfører en kategorisering av andre aktører med mer positivt fortegn… – i motsetning til før.

Vi tror at ved økt kunnskap og økt kjennskap kommer rett og slett lysten til bedre samspill og dataflyt, og BA-Nettverket har startet på en positiv «spiral». Vi ser at det virker …

BA-Nettverket finansieres av medlemskap. (Også tidligere noe støttet av Byggekostnadsprogrammet og Norges Forskningsråd.) I tillegg kommer en pris pr. treff for lokale, mat etc. I praksisca. kr 1000,-+ mva pr. treff. Det forventes at de som ønsker å delta over tid tegner medlemskap eller en form for samarbeidsavtale.

BA-Nettverket har godt samspill med buildingSMART og ITS Norway. Mange firma og etater er medlemmer av minst 2 av oss. buildngSMART har hovedfokus på bygg, BA-Nettverket hovedfokus på samferdsel og infrastruktur, og ITS Norway på intelligente transportsystemer. Det er opplagt at våre fokusområder henger sammen, og jo flere som er medlemmer av alle 3 jo bedre blir også samspillet.

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump