Leverandørkonferanse NVDB 26.9.2019, Trondheim


Invitasjon til Leverandørkonferanse NVDB fra Statens vegvesen/Vegdirektoratet 26.9.2019.

Har lovet å spre invitasjon fra Vegdirektoratet, NVDB-seksjonen. Jeg er påmeldt, og håper å se mange leverandører fra BA-Nettverket. Mange leverer data til NVDB.

Inger

Kontaktpersoner vegdirektoratet:
Sveen Espen <espen.sveen@vegvesen.no>
Terje <terje.brasethvik@vegvesen.no>,
Andersen Per <per.andersen@vegvesen.no

Tid og sted:

Torsdag 26. september 2019, kl.
10 – 15.30 Scandic Nidelven, Trondheim
Gratis deltagelse
Påmelding (innen fredag 20. september): https://response.questback.com/statensvegvesen/0nqv3ot05l

Norges vegholdere trenger nye og moderne løsninger!

Nasjonal vegdatabank (NVDB) skal gjennom regionreformen etableres som en nasjonal tjeneste. NVDB skal være en entydig kilde til navigerbart vegnett, kilde for all statlig rapportering om norske veger, og som et inventarregister for å besvare spørsmål om vegnett og vegobjekter nasjonalt. Det er forventninger til at alle vegeiere benytter NVDB slik at løsningen fremstår som en nasjonal database og kan tilby digital informasjon om vegnett og tilhørende fagdata – uavhengig av hvem som eier og drifter vegen. 

NVDB er en kompleks database med noen særegenheter. Spesifikt for NVDB er kravet om stedfesting til vegnettet og sammenkobling av objekter i mor-datter hierarkier. Brukermiljøet har til nå vært samlet i et sterkt fagmiljø internt i Statens Vegvesen som har bidratt med dokumentasjon, retningslinjer og prinsipper for arbeid med data til NVDB. Tidligere har SVV selv utviklet spesialverktøy for våre dataforvaltere (NVDB 123, Vegreg, IAKD). ). Disse er planlagt utfaset innen 1.8.2021.

Fra 1.1.2020 vil situasjonen for dataforvaltning til NVDB endre seg. Brukermiljøet vil være mangfoldig, med stor variasjon i erfaring og behov: Nye Veier med deres entreprenører, Fylkeskommunene med sine vegavdelinger, samt alle norske kommuner, Statens Kartverk og Statens Vegvesen selv. Statens vegvesen vil ikke lengre utvikle og tilby spesialverktøy gratis til alle vegeiere. Vi er derfor avhengig av et samarbeid med markedet. Statens vegvesen vil selv utvikle grensesnitt (API) for skriving og lesing av data til NVDB, samt basisklienter for innsyn (Vegkart) og mottak av data (datafangst), men behov utover dette må vegeiere få dekket fra markedet. Statens vegvesen har i 2019 selv gått til innkjøp av en registreringsklient for NVDB.

Det er behov for gode løsninger fra markedet!

10.00 – 10.30 NVDB 2020-2030,  Målbilde, Behov, krav, tjenestenivå
Per Andersen

10.30 – 11.30 Brukerbehov: Nye Veier AS, Fylkeskommune, Kommune
NN Nye veier As, Carl Aaby, NN Kartverket

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Dagens tjenestetilbud sett utenfra: Presentasjon fra Leverandører
Asplan Viak, Powel/Gemini, Trimble

13.30 – 14.00 Dialog om brukerbehov og tjenestetilbud med leverandører. Alle

14.00-14.30  Nytt nasjonalt referansesystem
NN, SVV

14.30 – 15.00 Grensesnitt og basisklienter fra NVDB, APILES, APISKRIV, Vegkart, Datafangst
Terje Brasethvik

15.00 Oppsummering
Per Andersen