SOSI Ledning

SOSI Ledning 4.5 er vedtatt standard, men det gjenstår å lage Produktspesifikasjoner for ulike formål.
Kartverket har IKKE ansvar for å lage Produktspesifikasjoner for «alle» formål, og har kun laget for FKB.
(Spør Geir Myhr Øyen, Kartverket, om det er korrekt at de har laget for FKB) Med «Produktspesifikasjoner» menes Produktspesifikasjon for dataleveranser i henhold til ulike bestillere og ulike faser, noe Kartverket umulig kan ha kompetanse på annet enn teknisk å lage Produktspesifikasjoner. Kartverket anbefaler å benytte konsulent til dette.

SOSI Ledning 4.5 har medført at Miljøverndepartementet/Kommunal og moderniseringsdepartementet la fram et høringsforslag høsten 2013 – Kommende krav til dokumentasjon av ledninger og andre installasjoner i grunnen». Departementet viderefører dette arbeidet, og vi kan forvente at krav kommer i løpet av 1-2 år.

BA-Nettverket v/Inger Hokstad AS har nylig fått innvilget en søknad til KMD om midler til å «Forbedre og effektivisere dokumentasjon av ledningsanlegg» (Korrekt tittel må finnes). Prosjektet vil gå over ca 1 år, og deltakere i prosjektet vil være Kartverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og VAV Oslo kommune (vann- og Avløpsetaten). I tillegg har Forsvarsbygg meldt at de ønsker å delta. Fra BA-Nettverket deltar spesielt Inger Hokstad AS (prosjektledelse og informasjonsspreder), Arkitektum (Produktspesifikasjoner, XSD-skjemaer og GML-eksempler) og Softwareleverandører (Implementering i software). Prosjektet er pr nå (desember 2014) helt i startfasen, og detaljert framdriftsplan er ikke klar.

Prosjektet vil resultere i krav om dataleveranser for ledningsanlegg i prosjektet på GML.

Mer informasjon om SOSI Ledning 4.5 på Kartverkets sider.